• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดบัญชี UOB Lady's savings ตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป/บัญชี รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท*

  11 มี.ค. 64 343
  เปิดบัญชี UOB Lady's savings ตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป/บัญชี รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว*
  เปิดบัญชี ฟรีประกัน 7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง เพียงเปิด บัญชีเงินฝาก UOB Lady's savings ตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป/บัญชี ณ วันเปิดบัญชี ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ต.ค. 63 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่  1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 มี.ค. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย.63 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่  1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 เม.ย. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ธ.ค.63 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่  1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ม.ค.64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.พ.64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ก.ค. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มี.ค.64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ส.ค. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย.64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
  • กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ค.64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ต.ค. 64
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : เปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 64
  ข้อกำหนด และเงื่อนไขความคุ้มครอง : รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามในสตรี สูงสุด 2 ล้านบาท และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังนี้
  การสิ้นสุดความคุ้มครอง
  • เมื่อผู้ฝากอายุ 65 ปีบริบูรณ์
  • บัญชีถูกปิด หรือถูกเปลี่ยนประเภทเป็นออมทรัพย์ปกติ
  • สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  • มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทใดประเภทหนึ่งไปแล้ว (มะเร็งสตรีระยะลุกลาม หรือ กรณีเสียชีวิต)
  • ผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 55 ปีบริบูรณ์
  2. จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  3. เปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ 1 ล้านบาท เป็นต้นไป
  4. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค 63 ถึง 31 พ.ค 64 และมียอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ณ วันเปิดบัญชี ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  5. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  6. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ใบ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
  8. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ก.ค. 63
  9. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  *สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
  *สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันชีวิตที่ บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1621 หรือ hotline@prudential.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ