• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (Krungsri Coronavirus Insurance COVID-19) ซื้อก่อน คุ้มครองก่อน

  2 เม.ย. 64 811
  กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (Krungsri Coronavirus Insurance COVID-19) ซื้อก่อน คุ้มครองก่อน
  เพราะความเจ็บป่วยไว้ใจไม่ได้ เพื่อลดความวุ่นวายกังวลใจ กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) รับประกันบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย ซื้อได้ทันที ทุกเวลา สะดวกรวดเร็วบน KMA
  เงื่อนไขการรับประกัน
  1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
  2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
  3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
  4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครทำประกันต้องพำนักในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลัง 6 เดือน)
  5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  7. ข้อยกเว้น : แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  ขั้นตอนการสมัครประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19) ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ