• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เอาใจนักลงทุน "สายชิล" รับเลย M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม ครบทุกๆ 100,000 บาทขึ้นไป

  11 ก.พ. 64 237
  เอาใจนักลงทุน "สายชิล" รับเลย M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม*
  เอาใจนักลงทุน "สายชิล" รับเลย M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม ครบทุกๆ 100,000 บาทขึ้นไป ด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทาง CIMB Thai Digital Banking โดยลูกค้า 1 คน สามารถรับได้สูงสุด 4 คูปอง / เดือน
  มูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท จำนวน
  100,000 บาท 1 คูปอง
  200,000 บาทขึ้นไป 2 คูปอง
  มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวม รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท จำนวน
  100,000 บาท 1 คูปอง
  200,000 บาทขึ้นไป 2 คูปอง
  ลูกค้ารับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 คูปอง ต่อการลงทุนทุกๆ 100,000 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ สูงสุด 2 คูปอง / คน / ผลิตภัณฑ์ / เดือน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 - 31 มีนาคม 64
  M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 เมษายน 2564
  ข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. เฉพาะลูกค้าที่ลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม ครบทุกๆ 100,000 บาทขึ้นไป ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทาง CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 - 31 มีนาคม 64 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท
  2. ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นกู้ ทุกประเภทที่จำหน่ายผ่านช่องทาง CIMB Thai Digital Banking และต้องชำระเงินด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทาง CIMB Thai Digital Banking เท่านั้น
  3. ลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนรวม ทุกประเภทที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป และต้องชำระเงินด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทาง CIMB Thai Digital Banking เท่านั้น
  4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนของกองทุนรวม ได้ที่ www.principal.th
  5. ทางธนาคารจะนับมูลค่าการลงทุนหุ้นกู้ และกองทุนรวม ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินลงทุนที่ไม่ถึง 100,000 บาทและ/หรือเศษของยอดเงินลงทุนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถถูกรวมเป็นยอดการลงทุนในเดือนถัดไปได้
  6. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน  สามารถนำ M-Coupon ไปใช้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการ โดย M-Coupon 7-Eleven จะใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 15 เม.ย. 64
  7. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  8. เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม Promotion อื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย
  9. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
  10. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
  11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ รายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ ธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ
  12. กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
  13. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  คำเตือน
  • ทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในหุ้นกู้ และหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้
  • กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • โปรดศึกษาข้อมูลของหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMBT Care Center โทร. 02 626 7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ