• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! e-Coupons Tesco Lotus 200 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน FWD และหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย หรือหักชำระผ่านบัตรเดบิต ชิลดี

  7 ม.ค. 64 387
  รับฟรี! e-Coupons Tesco Lotus 200 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน FWD และหักชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัญชี*
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยที่สมัครและได้รับอนุมัติประกันเอฟดับบลิวดีออนไลน์จากการสมัครบนหน้าเวบไซต์ของบริษัทเอฟดับบลิวดี (บริษัทฯ) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  และได้หักชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย หรือหักชำระผ่านบัตรเดบิต ชิลดี จะได้รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส e-Coupons  มูลค่า 200 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ภายในวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
  เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชี ชิลดี
  1. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ท่าน/บัญชี
  2. ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และข้อมูลการชำระบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทยหรือการหักบัตรเดบิต ชิลดีของลูกค้า โดยหากลูกค้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส e-Coupons  ให้กับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ
  3. บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส e-Coupons สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้รายละเอียดการใช้บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส e-Coupons  เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเทสโก้ โลตัส
  4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขาย หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งใดๆที่อาจเกิดขึ้น ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สามารถสอบถามการประกันภัย รวมถึงเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์กับบริษัทฯ โดยติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 ทุกวัน เวลา 8.00 น. - 20.00 น.
  สามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิพิเศษและข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยติดต่อ CIMB THAI care center 0 2626 7777 ทุกวัน เวลา 7.00 น. - 20.00 น.

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ