• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน ดอกเบี้ยโดนใจ 1.00% ต่อปี จาก ธ.ยูโอบี

  1 ต.ค. 63 402
  โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน ดอกเบี้ยโดนใจ 1.00% ต่อปี จาก ธ.ยูโอบี
  โปรโมชั่นใหม่!! บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 10 เดือน จาก ธนาคารยูโอบี ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน สูงถึง 1.00% ต่อปี เมื่อมียอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มาเปิดบัญชีประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน ด้วยยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา
  2. ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  3. ในกรณีถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ มีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ (ถ้ามี) หากถอนก่อนกำหนด และห้ามถอนบางส่วน
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นภายใต้การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยกรณีฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารฯ จะทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิม และตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ประกาศขณะนั้น
  6. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ