• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน ให้ดอกเบี้ยสูง 1.15% ต่อปี

  17 ก.ค. 63 1,637
  โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน ให้ดอกเบี้ยสูง 1.15% ต่อปี
  โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง จากธนาคารเกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย : 1.15% ต่อปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 16 ก.ค. 63
  เงื่อนไข
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก

  2. เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง), ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่น แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น

  4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
   4.1 ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
   4.2 ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก

  5. ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงิน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี

  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารฯ จะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น

  7. ธนาคารฯ จะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ