• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุง สูงสุด 5,000 บาท สำหรับเด็กที่เกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2563

  27 มี.ค. 63 1,462
  ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุง สูงสุด 5,000 บาท สำหรับเด็กที่เกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2563
  ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุง สำหรับเด็กที่เกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2563
  *เด็กที่เกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2563 และต้องตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูติบัตรว่า "ออมสิน" รับเงินออม 5,000 บาทต่อราย
  *เด็กที่เกิดในวันออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้รับเงินขวัญถุง 500 บาทต่อราย
  โดยสามารถติดต่อขอรับเงินออมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
  **ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในวันออมสิน 1 เมษายน 2563 ธนาคารของดการแจกกระปุกออมสิน
  เงื่อนไขการมอบเงินขวัญถุง 
  1. ธนาคารจะมอบเงินขวัญถุงให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี "วันออมสิน" ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
   - เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินจะได้รับเงินขวัญถุง จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ
   - เป็นเด็กที่เกิดวันออมสิน และได้มีการตั้งชื่อเด็กโดยปรากฏในสูติบัตรว่า "ออมสิน" จะได้รับเงินขวัญถุง จำนวนเงิน 5,000 บาทต่อราย 
  2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินขวัญถุง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
   - บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
   - ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่เด็กเกิด
  3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินขวัญถุง ดังนี้
   - ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
   - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา
  4. ธนาคารจะนำเงินขวัญถุงฝากเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบเงินขวัญถุงเด็กเกิดในวันออมสิน ตามที่เห็นสมควร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ