• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 50 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.20% ต่อปี

  1 พ.ย. 62 2,318
  โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 50 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.20% ต่อปี
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 50 เดือน (KK Fixed Deposit) จากธนาคารเกียรตินาคิน เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะยาว สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท และสามารถฝากได้สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูงแบบรายเดือน
  อัตราดอกเบี้ย : 2.20% ต่อปี
  เงื่อนไข
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
  2. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง), ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย     
  3. ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
  4. ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
  5. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
   5.1 ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
   5.2 ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
  7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ