• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ประกันธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท**

  5 พ.ย. 62 1,202
  ประกันธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท**
  ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน "แบบพรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย 2 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)" และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน) เป็นประกันชีวิตและสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผน
   รายละเอียด  แผน 1  แผน 2
   คุ้มครองชีวิต  100,000 บาท 
  ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นคนไข้ใน สูงสุด 365 วัน
  (ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง)* 
   1,000 บาท 2,000 บาท 
   ครบกำหนดสัญญา (ปีที่ 15) 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี
  ของกรมธรรม์หลัก 
  *อ้างอิง ตามนิยาม การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
  • เลือกรับค่าชดเชย 1,000 หรือ 2,000 บาท (กรณีเป็นคนไข้ใน)
  • คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 15 ปี
  • รับเงินคืน 105% ของเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด เมื่อครบกำหนดสัญญา 15 ปี
  • ชำระเบี้ยสบายๆ (ตัวอย่าง: เพศหญิง อายุ 30 ปี ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท, ค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท, เบี้ยประกันรวมเพียง 5,100 บาท/ปี)
  การจ่ายผลประโยชน์
  การจ่ายผลประโยชน์สัญญาหลัก ในขณะที่กรมธรรม์นี้มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะจ่ายเงิน ดังนี้
  1. ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน (ตามชั้นอาชีพที่ 1) รายปี ของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
  2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่างเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย
   ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) บริษัทฯ มีสิทธิหักหนี้สินดังกล่าวออกจากผลประโยชน์ข้างต้นได้
  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  การจ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI) : ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นรายวัน (ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุระหว่าง 16 - 50 ปี
  2. ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 65 ปี)
  3. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดแถลงคำถามสุขภาพ 24 โรค)
  4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
  หมายเหตุ :
  1. เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้น หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
  3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  4. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
  6. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
  7. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สำหรับเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น ไม่สามารถการันตีหรือให้คำแนะนำอื่นๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้)
  8. ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  9. ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบ "พรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย (2)" (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน)
  10. อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบ "พรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย (2)" (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน) เป็นเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
  ผู้เอาประกันภัยสามารถดูวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยโดยละเอียดจากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ