• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โชคดี มีได้ทุกเดือน แค่ รับ-โอนเงินผ่าน Western Union ผ่านกรุงไทย ลุ้นสร้อยคอทองคำมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

  28 ส.ค. 62 1,541
  โชคดี มีได้ทุกเดือน แค่ รับ-โอนเงินผ่าน Western Union ผ่านกรุงไทย ลุ้นสร้อยคอทองคำ
  กรุงไทยสายเปย์แจกทอง รับ-โอนเงินผ่าน Western Union ลุ้นทองทุกเดือน
  เพียงทำรายการ รับ-ส่ง เงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Mobile Banking, ATM, Internet Banking, สาขาของธนาคาร และ บูธ Exchange รับสิทธิลุ้นชิงสร้อยคอทองคำ ดังนี้
  ประเภทรายการ  สิทธิที่ได้รับเมื่อทำรายการผ่านช่องทาง
  Krungthai NEXT, ATM และ website สาขา และบูธแลกเงิน
  ขาโอนออก  (outbound)  3 สิทธิ  2 สิทธิ
  ขารับเข้า   (inbound)  1 สิทธิ 1 สิทธิ
  ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีการจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง
  รายละเอียดของรางวัล
  • รางวัลประจำเดือนกันยายน 2562 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล
  • รางวัลประจำเดือนตุลาคม 2562 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล
  • รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล
  • รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2562 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล 
  • รางวัลพิเศษ สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล     
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการแจกของรางวัล
  1. ลูกค้าที่ทำรายการส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT (Mobile), ตู้ ATM และ Website ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 3 สิทธิ  และลูกค้าที่ทำรายการส่งเงินผ่าน ช่องทางสาขาของธนาคาร และ บูธ Exchange ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 2 สิทธิ
  2. ลูกค้าที่ทำรายการรับเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT (Mobile), ตู้ ATM, Website, สาขา และบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 1 สิทธิ
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำเดือนและรางวัลพิเศษ ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด และสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ใบเสร็จทำรายการส่งเงินหรือรับเงินบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทีม Non Credit Product (งานธุรกิจปริวรรต) ชั้น 5 อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ธนาคารทำการประกาศผลรางวัล หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล โดยธนาคารจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยต่อไป
  4. กำหนดการจับรางวัลรายเดือน
   - ครั้งที่ 1 กำหนดจับรางวัลวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (ช่วงระยะเวลาที่ทำรายการ 1-30 กันยายน 2562)
   - ครั้งที่ 2 กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงระยะเวลาที่ทำรายการ 1-31 ตุลาคม 2562)
   - ครั้งที่ 3 กำหนดจับรางวัลวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (ช่วงระยะเวลาที่ทำรายการ 1-30 พฤศจิกายน 2562)
   - ครั้งที่ 4 กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 มกราคม 2563 (ช่วงระยะเวลาที่ทำรายการ 1-31 ธันวาคม 2562)
  5. ผู้เข้าร่วมรายการต้องทำรายการรับหรือส่งเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 กรณีผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการเสียชีวิตก่อนการจับรางวัลจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ธนาคารรับทราบการเสียชีวิตภายหลังจับรางวัลแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  6. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละเดือนผ่าน www.ktb.co.th ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันจับรางวัล และติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในการทำรายการรับหรือส่งเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union หากไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับของรางวัลได้ภายใน 3 วันทำการ ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับของรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า "สละสิทธิ"
  7. ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ในการจับรางวัล แต่ละครั้งและไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนรางวัล หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลสำรอง เพื่อทดแทนในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 104/2544 และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากรางวัลเองทั้งสิ้น
  10. ใบอนุญาตในการจับรางวัลเลขที่ 1601-1604/2562 ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  11. ของรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
  12. พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย พนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และพนักงานบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  13. สำหรับกติกาการตัดสิน ธนาคารจะใช้วิธีพิมพ์รายละเอียดของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และจับสลาก โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ทำการจับสลากดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทันทีเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และธนาคารจะประกาศผลการจับรางวัลโดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการจับรางวัล ทั้งนี้ ชิ้นส่วนสลากในแต่ละครั้งจะไม่ถูกนำไปรวมในการจับรางวัลหาผู้โชคดีในครั้งถัดไป
  14. การตัดสินของคณะกรรมการและ/หรือธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  15. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้ทุกประการ
  16. ผู้ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อของผู้รับรางวัลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคารได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
  17. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-111-1111 หรือเว็บไซต์ www.ktb.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ