• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  6 ส.ค. 62 8,235
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ.... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ที่ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 
  • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท หรือ
  • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้รับดอกเบี้ย ดังนี้
  • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 
   - วงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมเงินต้นที่เกิดจากการจ่ายอัตราดอกเบี้ย) ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
   - วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  *หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
  ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ มี 2 ช่วงเงินฝาก
   2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท
   2.2 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  3. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
  4. หากมีการถอนเงินฝากทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชี โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75%
  5. หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  6. กรณีฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  7. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระ
  8. ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  9. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 - วันที่ 6 ส.ค. 63 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
  10. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ