• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากดอกเบี้ยเด่น เห็นแล้วต้องกรี๊ด....กับ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน จาก ธ.กรุงศรีฯ

  18 มิ.ย. 62 3,387
  เงินฝากดอกเบี้ยเด่น เห็นแล้วต้องกรี๊ด....กับ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน จาก ธ.กรุงศรี 
  เงินฝากดอกเบี้ยเด่น เห็นแล้วต้องกรี๊ด....กับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก วงเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  อัตราดอกเบี้ย : 1.70% ต่อปี
  เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยและโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
  4. ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
  5. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย
   5.1 หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
   5.2 หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ