• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน จากกสิกรไทย ให้ดอกเบี้ยสูงทุกเดือนจนใครๆ ก็เก็บเงินให้งอกเงยได้

  7 มิ.ย. 62 4,161
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน จากกสิกรไทย ให้ดอกเบี้ยสูงทุกเดือนจนใครๆ ก็เก็บเงินให้งอกเงยได้
  ใครๆ ก็เก็บเงินให้งอกเงยได้ กับ {1449303,บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน} จากธนาคารกสิกรไทย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วัด มูลนิธิ และสภากาชาดไทย วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท และธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกเดือน
  อัตราดอกเบี้ย : 1.60% ต่อปี
  ระยะเวลาเปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 62
  เงื่อนไขบัญชี
  1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิ และสภากาชาดไทย
  2. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจำนวนเงินที่รับฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 200,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินของบัญชีย่อยที่ไม่ถึง 200,000 บาทนั้น เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินต่ำสุด ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝากของบัญชีย่อยนั้นๆ
  3. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน
  4. ผู้ฝากสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบระยะเวลาฝากได้ กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
   4.1 กรณีฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
   4.2 กรณีฝากมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่นำฝาก และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 15
   4.3 สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากไปแล้ว ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะดำเนินการเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืนตามสัดส่วนที่คำนวณจากยอดเงินต้นที่ผู้ฝากได้ถอนเงินออกจากบัญชี โดยธนาคารจะไม่คืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้นำส่งกรมสรรพากร
  5. เมื่อครบกำหนดจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเข้าเงินฝากประจำ 3 เดือน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888
  {1449303,บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ