• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก) ซีไอเอ็มบี ไทย

  9 เม.ย. 62 10,950
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก)... ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 50,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย : 2.00% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย : สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

  2. จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อรายการฝาก ต่อรายลูกค้าโดยโปรแกรมเงินฝากประจำนี้จะสิ้นสุดเมื่อมียอดเงินฝากครบ 500 ล้านบาท

  3. ไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่าน Email ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

  4. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก

  5. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากอัตโนมัติ 

  6. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

  7. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ

  8. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง

  9. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝาก เป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ