• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2019 ซีไอเอ็มบี ไทย

  1 ก.พ. 62 15,430
  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2019... ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร พร้อมรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย : 2.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี

  2. กรณีผู้เปิดบัญชีมีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

  3. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)

  4. กรณีบิดา และ/หรือ มารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝาก และเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์

  5. วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท

  6. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท

  7. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท

  8. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือ ใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2019 ทุกเดือน (กรณีสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2019 เป็นรายเดือน โดยดอกเบี้ยที่จ่ายจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตั้งแต่บาทแรก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

  9. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี +0.5% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก

  10. กรณีขาดฝาก
   10.1 ไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
   10.2 เกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวันพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี

  11. หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้
   11.1 ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
   11.2 ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

  2. การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้วงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก (จำนวนเงินฝากรายเดือน คูณ ระยะเวลาฝากตามเป้าหมาย) สูงสุดถึง 600,000 บาท

  3. การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนดหรือบัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

  4. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

  5. รับประกันภัยโดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

  6. ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ