• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปฟรี สูงสุด 20,000 บาท เพียงแนะนำเพื่อนมาเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

  22 ส.ค. 61 992
  ช้อปฟรี สูงสุด 20,000 บาท เพียงแนะนำเพื่อนมาเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เพียงแนะนำเพื่อนมาเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เลือกรับ Central Gift Voucher หรือ Tesco Lotus Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท
  เพียงแนะนำเพื่อนมาฝากเงินหรือลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป ในบัญชีฝากประจำ กองทุนรวม หุ้นกู้ของธนาคาร หรือประกันชีวิต พร้อมคงเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หรือซื้อประกันชีวิต 500,000 บาทขึ้นไป หรือซื้อประกันชีวิต ควบการลงทุน Krungsri Unit Linked 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้ชื่อกรมธรรม์เดียวกัน
   แนะนำเพื่อน (ท่าน)  รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือเทสโก้ โลตัส มูลค่า (บาท)
   1 1,500 
  4,000 
  5,500 
  8,000 
  ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป  20,000 
  ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้แนะนำที่มีสถานะเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งแนะนำลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟรายใหม่ให้แก่ธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น
  2. ลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ รายใหม่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ถูกแนะนำ" จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป และใช้บริการทางการเงินดังนี้ เปิดบัญชีเงินฝากประจำ (ต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร) หรือลงทุนในกองทุนรวม/หุ้นกู้ของธนาคาร หรือประกันชีวิตผ่านธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อประกันชีวิตภายใต้ชื่อกรมธรรม์เดียวกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือซื้อประกันชีวิต ควบการลงทุน Krungsri Unit Linked ภายใต้ชื่อกรมธรรม์เดียวกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจะต้องไม่มีสถานะเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ มาอย่างต่ำ 6 เดือน
  3. กรณีที่บัญชีเงินฝากเป็นบัญชีร่วม ขอสงวนการมอบสิทธิ์ความเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีหลัก และนับบัญชีดังกล่าวเป็นลูกค้าใหม่เพียง 1 รายเท่านั้น
  4. ผู้ถูกแนะนำต้องดำรงเงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
  5. สงวนสิทธิ์ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำหรือการลงทุน ตามเงื่อนไขข้างต้นที่ผู้ถูกแนะนำมีอยู่กับธนาคารก่อนเริ่มรายการส่งเสริมการขายนี้
  6. กรณีที่ผู้ถูกแนะนำเลือกลงทุนในกองทุนรวม จะนับจำนวนมูลค่าของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการลงทุนโดยยึดตามหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก
  7. สงวนสิทธิ์งดมอบของกำนัลแก่ผู้แนะนำในกรณีผู้ถูกแนะนำแจ้งแก่ธนาคารว่าไม่รู้จักผู้แนะนำ
  8. สงวนสิทธิ์นับผู้ถูกแนะนำที่มีนามสกุลเดียวกันไม่เกิน 4 ท่านต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน
  9. กรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน แนะนำผู้ถูกแนะนำรายเดียวกัน สงวนสิทธิ์มอบของกำนัลให้แก่ผู้ที่แนะนำเข้ามาก่อน โดยยึดตามวันและเวลาที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มแนะนำลูกค้าเป็นสำคัญ
  10. สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือ เทสโก้ โลตัส มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน
  11. ผู้แนะนำจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือ เทสโก้ โลตัส ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำได้รับสถานะเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนเท่านั้น
  12. ของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
  13. ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลจากผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์/ผู้จัดการสาขา ภายในวันที่ 15 เม.ย. 62
  14. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  16. พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่แนะนำลูกค้าและมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ