• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • คุ้มกว่าใคร... ยิ่งสแกน ยิ่งได้ ลูกค้า KTB netbank รับเครดิตเงินคืน 60 บาท

  16 ก.ค. 61 1,158
  คุ้มกว่าใคร... ยิ่งสแกน ยิ่งได้ ลูกค้า KTB netbank รับเครดิตเงินคืน 60 บาท
  ลูกค้า KTB netbank รับเครดิตเงินคืน 60 บาท เพียงสแกนชำระเงินค่าสินค้า / บริการ ผ่าน QR Code ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สะสมตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ)
  ระยะะเวลาที่ร่วมรายการ : ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2561
  เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KTB ("ธนาคารฯ") จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่สแกนชําระเงินค่าสินค้า / บริการผ่าน QR Code ด้วยแอปฯ "KTB netbank" ("ลูกค้าฯ") ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ตามที่ธนาคารกําหนด ภายใต้เงื่อนไขของรายการนี้ตามที่กําหนดเท่านั้น ทั้งนี้รายการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. - 12 ส.ค. 61 ยกเว้นผู้บริหาร และพนักงานธนาคารฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน จํานวน 60 บาท เมื่อลูกค้าฯ มียอดสแกนชําระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปฯ "KTB netbank" สะสมตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาของรายการ 
  3. ธนาคารฯ จํากัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า 1 ท่าน (จํากัด 500 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลารายการ)
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสําคัญ ในการคิดคํานวณยอดการใช้จ่ายของลูกค้าฯ ที่เกิดขึ้น เพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข
  6. ลูกค้าฯ ควรเก็บหลักฐาน E-Slip ที่มีการใช้จ่ายไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น
  7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าฯ "KTB netbank" ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก จนถึงวันที่ ธนาคารฯ ทําการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
  8. ธนาคารฯ จะทําการคํานวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีที่ลูกค้าฯ สแกนชําระเงินค่าสินค้า / บริการผ่าน QR Code ด้วยแอปฯ "KTB netbank" ภายใน 60 วันทําการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
  9. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
  10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้แอปฯ "KTB netbank" เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กําหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
  11. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.02-111-1111 กด 101

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ