• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ สมัครวันนี้ ทำธุรกรรมผ่าน SCB EASY ฟรี!

  18 ม.ค. 61 1,953
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ สมัครวันนี้ ทำธุรกรรมผ่าน SCB EASY ฟรี!
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง สมัครวันนี้ ทำธุรกรรมผ่าน SCB EASY ฟรี!
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยแอพ SCB EASY หรือ SCB EASY Net ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.2561
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน 
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลผ่านแอพ SCB EASY วันนี้ - 31 มี.ค.2561
  อัตราดอกเบี้ย : 
  เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
  1. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 1 คน เปิดได้ 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคล และเป็นบัญชีประเภทที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook)
  2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile banking (SCB EASY APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)
  3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ไม่สามารถใช้กับบริการบัตร บริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าประเภทใด
  4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ทำรายการต่าง ๆ ผ่านช่องทางได้ ดังต่อไปนี้
   4.1 สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสด ฝากเช็ค และปิดบัญชี (ไม่สามารถทำรายการถอนเงินสด/ถอนโอนทุกประเภท)
   4.2 เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) : ทำรายการฝากเงินสด
   4.3 บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : ทำรายการถอนเงินสด
   4.4 Mobile banking (SCB EASY APP) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ไปยังบัญชีรับเงินในธนาคารอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการเงินระหว่างธนาคารตามปกติ
  5. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) โดยดอกเบี้ยจะคำนวณ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
   ตัวอย่าง : ผู้ฝาก ฝากเงินจำนวน 1,100,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้ จำนวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.20* ดังนั้นจะได้รับดอกเบี้ย (1,000,000x1.20%) = 12,000 บาทต่อปี จำนวนเงินส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50* ดังนั้นจะได้รับดอกเบี้ย (100,000x0.50%) = 500 บาทต่อปี รวมเงินดอกเบี้ยรับ = 12,500 บาทต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามตัวอย่างนี้ คือ 1.14% (การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ระหว่าง 0.50% - 1.20% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และ จำนวนเงินฝากของ ลูกค้า) * อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  6. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  7. เงื่อนไขจ่ายบิลฟรี ไม่อั้น
   7.1 เติมเงิน จ่ายบิลฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อทำรายการผ่าน SCB EASY
   7.2 ฟรีค่าธรรมเนียมรายการไม่จำกัดจำนวน สำหรับลูกค้าที่ชำระสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือเติมเงิน (Top Up) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 ผ่านช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ที่กำหนดดังนี้ SCB Easy Net (www.scbeasy.com), SCB Easy Application, UP2ME Application เท่านั้น
   7.3 การชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางสาขา และ SCB Phone Banking (IVR) มีค่าธรรมเนียมตามปกติ
  8. เงื่อนไขโอนฟรี SCB พร้อมเพย์
   8.1 ผู้โอนเงินต้องมีบัญชี SCB ที่ใช้บริการพร้อมเพย์ และทำรายการโอนเงินผ่านช่องทาง ATM, SCB Easy App, SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ และปลายทางผู้รับโอนต้องมีบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์เท่านั้น
   8.2 ผู้โอนสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน แต่ขึ้นอยู่กับวงเงินในแต่ละช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้
   8.3 โปรโมชั่นโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 61 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ