• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ธนาคารกสิกรไทย

  16 ม.ค. 58 7,497
  เงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ - ธนาคารกสิกรไทย
  เงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ เพิ่มพลังดอกเบี้ย 3 เท่า สำหรับผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยเปิดบัญชีใหม่ขั้นต่ำ 500 บาท และสามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี 
  อัตราดอกเบี้ย : 1.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย: กำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ รวม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 5 ม.ค. 58 - 19 มิ.ย. 58 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 20 มิ.ย. 58 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 58
  • ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 20 มิ.ย. 58 - 17 ธ.ค. 58 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 18 ธ.ค. 58 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 58
  • ครั้งที่ 3 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 18 ธ.ค. 58 - 16 มิ.ย. 59 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 17 มิ.ย.59 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 59
  • ครั้งที่ 4 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 17 มิ.ย. 59 - 15 ธ.ค. 59 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 16 ธ.ค. 59 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59
  ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ
  1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา และผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ณ วันที่เปิดบัญชี
  2. ต้องเป็นบัญชีที่เปิดใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และมียอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  3. ผู้ฝากต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยส่ง SMS ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
  4. กำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ รวม 4 ครั้ง ตามที่ธนาคารกำหนด 
  5. ในแต่ละเดือนต้องมีรายการฝากเงินเข้าบัญชีอย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง ตามช่วงระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด (ไม่นับรวมรายการที่ธนาคารเป็นผู้ทำรายการ เช่น ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยโบนัส เป็นต้น)
  6. ในแต่ละเดือนต้องมีจำนวนเงินฝากเข้าบัญชี มากกว่าจำนวนเงินถอนออกจากบัญชีตามช่วงระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด (ไม่นับรวมยอดเงินที่เกิดจากรายการดอกเบี้ย ดอกเบี้ยโบนัส และภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ย และดอกเบี้ยโบนัส)
  7. ธนาคารจะทำการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคมของปี 2558 และ 2559 หากงวดใดลูกค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อ 1, 3, 5 และ 6 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ปกติประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเฉพาะในงวดนั้น
  8. กรณีที่ผู้ฝากมีจำนวนเงินฝากเข้าบัญชีมากกว่าจำนวนเงินที่ถอนออกจากบัญชี และยอดคงเหลือไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ปกติประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา และดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มโดยคำนวณจากยอดคงเหลือในแต่ละวัน 
  9. กรณีที่ผู้ฝากมีจำนวนเงินฝากเข้าบัญชีมากกว่าจำนวนเงินถอนเงินออกจากบัญชี แต่ยอดเงินคงเหลือในวันใดวันหนึ่งเกินกว่า 100,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา สำหรับวันที่มียอดคงเหลือเกิน 100,000 บาท ธนาคารจะคำนวณจ่ายดอกเบี้ยโบนัสเฉพาะยอดเงินในส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
  10. ดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มธนาคารจะนำไปรวมกับดอกเบี้ยปกติ เพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับสิทธิการได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  11. กรณีผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารประกาศไว้ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในงวดนั้น
  12. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารประกาศไว้ ให้ถือว่าเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ สิ้นสุดเงื่อนไขการได้รับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มโดยบริการดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นบริการเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเช่นเดียวกับบริการเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราปกติตามที่ธนาคารประกาศไว้
  ระยะเวลาเปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ