• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กรุงไทย พร้อมเพย์ ดี ดี๊ ดี ฟรี คูณ 3 รับดอกเบี้ยออมทรัพย์โดนใจ สูง 1.15% ต่อปี

  29 มิ.ย. 60 3,166
  กรุงไทย พร้อมเพย์ ดี ดี๊ ดี ฟรี คูณ 3 รับดอกเบี้ยออมทรัพย์โดนใจ สูง 1.15% ต่อปี
  พร้อมเพย์ ดีดี๊ดี ฟรี x 3
  • รับดอกเบี้ยออมทรัพย์โดนใจ สูง 1.15% ต่อปี นาน 6 เดือน
  • ฟรี! บริการ SMS Alert นาน 6 เดือน
  • ฟรี! โอนเงินไปยังผู้รับที่สมัครกรุงไทย พร้อมเพย์ ทุกวงเงิน ทั่วประเทศ (ถึง 30 มิ.ย. 60)
  เงื่อนไข : เงินฝาก KTB PromptPay Savings
  1. ผู้สมัครรับแคมเปญเงินฝากต้องมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร และมีผลการลงทะเบียนสำเร็จ (Active)
  2. ผู้สมัครสามารถสมัครรับแคมเปญเงินฝากได้สูงสุด 2 บัญชี คือ บัญชีที่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 บัญชี และบัญชีที่มีการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 บัญชี
  3. ระยะเวลาการสมัครรับแคมเปญเงินฝาก : ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (4 เดือน) หรือจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  4. การสมัครรับแคมเปญเงินฝากสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร, KTB netbank และเครื่อง ATM (สมัครรับแคมเปญผ่านเครื่อง ATM ได้ตั้งแต่ 11 เมษายน 2560) สำหรับการยกเลิกแคมเปญเงินฝากสามารถดำเนินการได้เฉพาะที่สาขาของธนาคารเท่านั้น
  5. ผู้สมัครจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญเงินฝาก
  6. ผู้สมัครรับแคมเปญเงินฝากมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ในกรณีดังนี้
   - กรณีที่ 1 มีการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารเดียวกัน หรือไปยังบัญชีต่างธนาคาร ผ่านช่องทางเครื่อง ATM, KTB netbank และสาขาของธนาคารอย่างน้อย 1 รายการตลอดช่วงระยะเวลาการรับดอกเบี้ยพิเศษ (6 เดือนนับจากวันที่สมัครรับแคมเปญ) จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.50% ต่อปี
   - กรณีที่ 2 มีการโอนเงินหรือรับโอนเงินในระบบพร้อมเพย์จากบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารเดียวกันผ่านช่องทางเครื่อง ATM, KTB netbank และสาขาของธนาคาร อย่างน้อย 10 รายการต่อเดือน ผู้สมัครจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มจากกรณีที่ 1 อีก 0.15% ต่อปี เฉพาะเดือนที่มีการโอนเงินครบตามเงื่อนไข และหากไม่มีการโอนเงินตามกรณีที่ 1 จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มในกรณีที่ 2
  7. จำกัดจำนวนเงินสูงสุดในแต่ละบัญชีที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 100,000 บาท
  8. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติทุกงวด 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)
  9. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดทุกวัน นับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญ โดยจะจ่ายดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับงวดการจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ
  10. ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับดอกเบี้ยพิเศษ (ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญ) ผู้สมัครต้องยังคงสถานะพร้อมเพย์กับธนาคาร จึงจะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด
  11. กรณีปิดบัญชีหรือยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือยกเลิกการสมัครรับแคมเปญเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการรับดอกเบี้ยพิเศษ (6 เดือน) ถือว่าสิทธิ์ในการได้รับดอกเบี้ยพิเศษเป็นอันสิ้นสุดลง ผู้สมัครรับแคมเปญจะได้รับเพียงดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติ
  เงื่อนไข : SMS Alert
  1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารสำเร็จแล้ว (Active) และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 และต้องสมัครใช้บริการ KTB netbank และ SMS Alert
  2. ลูกค้าที่ไม่เคยสมัครใช้บริการ SMS Alert มาก่อน หรือเคยสมัครใช้บริการมาก่อนแต่ยกเลิกไปแล้ว และต้องการสมัครใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเดือนแรกก่อน และใช้ฟรีในรอบบิลถัดไป จำนวน 6 เดือน
  3. ลูกค้าที่ใช้บริการ SMS Alert อยู่แล้ว จะได้ฟรีในรอบบิลถัดไป จำนวน 6 เดือน
  4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครกรุงไทย พร้อมเพย์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
  5. จำกัดจำนวนรับสิทธิ์ 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ์ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์เพิ่มได้
  6. กรณีลูกค้าใช้บริการ SMS Alert อยู่ และยังคงอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นเก่า ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นฟรีในรอบบิลถัดไปรวมกันสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
  7. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  8. หากมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร หรือบริการ SMS Alert ถือว่าสิทธิ์ในการได้รับฟรี SMS Alert เป็นอันสิ้นสุดลงทันที และธนาคารจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราปกติในรอบบิลถัดไป
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ