• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดอกเบี้ยสูงรีบคว้า เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน คู่ประกันชีวิต รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี จาก ธ.เกียรตินาคิน

  27 มี.ค. 60 6,678
  ดอกเบี้ยสูงรีบคว้า เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน คู่ประกันชีวิต รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี
  ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครประกันชีวิตของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีแบบประกันชีวิตที่เข้าร่วม 7 แบบ คือ "KKGEN Wealth 12/5" หรือ "KKGEN Wealth 12/5 (PAR)" หรือ "KKGEN Wealth 15/7" หรือ "KKGEN Extra 25/15" หรือ "KKGEN Infinite Annuity 88/5" หรือ "KKGEN Infinite Wealth 88/4" หรือ "KKGEN Infinite Wealth 88/8" โดยเบี้ยประกันชีวิตรายปี ขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่จำกัดค่าเบี้ยประกันสูงสุด
  1. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น
  2. เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อบัญชี และสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต "KKGEN Wealth 12/5" หรือ "KKGEN Wealth 12/5 (PAR)" หรือ "KKGEN Wealth 15/7" หรือ "KKGEN Extra 25/15" หรือ "KKGEN Infinite Annuity 88/5" หรือ "KKGEN Infinite Wealth 88/4" หรือ "KKGEN Infinite Wealth 88/8" ซึ่งมีค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปีขั้นต่ำ 100,000 บาท ภายในวันและสาขาเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนเงินเปิดบัญชีเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์
  3. การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นกับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  4. ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากจะเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์การฝากเงินให้ผู้อื่นได้
  5. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  6. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
  7. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  8. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยอื่นๆ
   8.1 กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารจะปรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.00%ต่อปีให้เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก
   8.2 กรณีผู้เอาประกันภัย ไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.00%ต่อปี ให้เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก
  9. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
  10. รายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคาร
  11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  คำเตือน : ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ