• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟรี! Dottie Duo Basket เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด RMF/LTF กับ บลจ.บัวหลวง

  29 ส.ค. 59 2,055
  ฟรี! Dottie Duo Basket เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด RMF/LTF กับ บลจ.บัวหลวง
  หลากหลายทางเลือก จากกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF
  นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวง ระดับความเสี่ยง*
  ตลาดเงิน
  • มันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
  2
  ตราสารหนี้
  • ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
  4
  ผสม 
  • หุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
  • เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
  5
  หุ้น
  • ปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
  • สิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
  • หุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • หุ้นระยะยาว 75/25
  • หุ้นระยะยาว
  6
  หมวดอุตสาหกรรม
  • โกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  7
  ทองคำ
  • โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
  8
  *ระดับความเสี่ยงจัดทำขึ้นตาม Risk Spectrum ของกองทุน ซึ่งแบ่งประเภทตามตราสารที่ลงทุน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้าน Credit Risk เพียงอย่างเดียว (โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนนั้นๆ)
  เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
  • ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF เข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิรับของสมนาคุณ 1 ชุดเท่านั้น (1 ชุดมี 2 ชิ้น)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิต และจัดส่งของสมนาคุณ
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ถือเป็นช่องทางบริการเดียวกัน
  • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
  หมายเหตุ:
  • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สามารถใช้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ประเภทกองทุน/ปี/ราย โดยเจ้าของบัตรและชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
  คำเตือน:
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ