• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ คู่กับประกันชีวิต มอบเอกสิทธิ์เหนือใคร อัตราดอกเบี้ยสูง 2.5% ต่อปี จาก ธ.เกียรตินาคิน

  17 ส.ค. 59 1,953
  เงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ มอบเอกสิทธิ์เหนือใคร อัตราดอกเบี้ยสูง 2.5% ต่อปี
  เงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ (24 เดือน) คู่กับประกันชีวิต จาก ธนาคารเกียรตินาคิน มอบเอกสิทธิ์เหนือใคร ให้คุณรับอัตราดอกเบี้ยสูง 2.5% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากคู่กับการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต "เคเคเจน เวลท์ 12/5 หรือ เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8 หรือ เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4" ที่มีค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในวัน และสาขาเดียวกัน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเคฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน เฉพาะบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
  2. ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน จะต้องระบุเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หรือ ชื่อบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือบัญชีเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต "เคเค เจน เวลท์ 12/5"  หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4" หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8"  ซึ่งรับประกันโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในวัน และสาขาที่เปิดบัญชี
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ยอดเงินฝากต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อลูกค้า 1 ราย
  5. ใบคำขอเอาประกันชีวิต จะต้องได้รับอนุมัติรับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  6. การซื้อประกันชีวิต ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วนตามที่ระบุในใบคำขอทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต
  7. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินในบัญชีได้ตามจำนวนเต็มของยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนหากผู้ฝากถอนเงินเต็มจำนวน ในระหว่าง
   - เดือนที่ 1 - 23 ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
   - เดือนที่ 24 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตรา 2.5% ต่อปี
   กรณีผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยบางส่วนไปแล้ว ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนดอกเบี้ยดังกล่าว โดยการหักจากยอดเงินฝากในบัญชีทันที
  9. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
  10. เมื่อครบกำหนด 24 เดือน และลูกค้าไม่ได้ถอนเงินในบัญชี ธนาคารจะโอนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน โดยอัตโนมัติหลังครบกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  11. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยอื่นๆ
   - กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือนให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55อัพ 24 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
   - กรณีใบคำขอเอาประกันชีวิต ไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจาก บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55อัพ 24 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
  12. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
  13. เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ KK Free 55 Up 24 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137)
  14. จำนวนเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1 แสนบาท ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ