• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ทำประกันชีวิตควบการลงทุน "ทิสโก้ มาย ลิงค์" ค่าเบี้ยประกัน 2 แสนบาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋าล้อลากขนาด 16 นิ้ว

  30 ส.ค. 59 1,264
  ทำประกันชีวิตควบการลงทุน "ทิสโก้ มาย ลิงค์" ค่าเบี้ยประกัน 2 แสนบาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋าล้อลาก 16 นิ้ว
  ประกันชีวิตควบการลงทุน "ทิสโก้ มาย ลิงค์" จาก ธนาคารทิสโก้ ให้คุณอุ่นใจกับความคุ้มครองที่ยืดหยุ่นได้ พร้อมรับโอกาสจากการลงทุน พิเศษ! เมื่อสมัครกรมธรรม์ค่าเบี้ยประกัน 200,000 บาทขึ้นไป ภายใน 31 ส.ค. 59 รับฟรี กระเป๋าล้อลากขนาด 16 นิ้ว 1 ใบ
  จุดเด่นของ "ทิสโก้ มาย ลิงค์"
  "ทิสโก้ มาย ลิงค์" แบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ที่มอบทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถเลือกปรับเปลี่ยนแบบประกันให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยได้ โดดเด่นด้วยหลากหลายความพิเศษ อาทิ
  • ยืดหยุ่นสูงเพราะออกแบบพอร์ตได้เอง
   เลือกความคุ้มครองชีวิต ตั้งแต่ 5 - 30 เท่า ของเบี้ยประกันภัยรายปี
   ปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนได้ตามภาวะตลาด
   หยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้เมื่อจำเป็น
   สับเปลี่ยนกองทุนฟรีถึง 12 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณ
  • รับโบนัสพิเศษ 10% ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ในปีที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีที่ 5
  • หลากหลายกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  หมายเหตุ "ทิสโก้ มาย ลิงค์ (TISCO My Link)" เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด โดยชื่อที่ระบุในกรมธรรม์ คือ พรูยูนิต ลิงค์ 3 (PRUUnit Linked 3)
  ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
   หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
   บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดังนี้
   1. จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
   2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งนี้กรมธรรม์ต้องมีมูลค่ากรมธรรม์และมีผลบังคับ
  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต
   สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  อายุรับประกันภัย
  1 เดือน - 70 ปี
  ระยะเวลาเอาประกันภัย
  จนถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
  จนถึงอายุ 99 ปี
  งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
   - กรณีปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จที่มีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา
   - การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆาตกรรม
  5. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายรวมถึงเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจเข้าทำประกันและลงทุน
  6. ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
  7. การประกันชีวิตประเภทนี้เปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวและมีความคุ้มครอง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าบัญชีกรมธรรม์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านเลือกลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
  8. แบบประกันภัยนี้เป็นแบบประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดระยะยาว การปรับลดหรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หรือการถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วนเร็วเกินไปหรืออย่างสม่ำเสมอ หรือการเวนคืนกรมธรรม์ อาจทำให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ลดลง หรืออาจได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
  9. ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยนั้นไม่ใช่เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนเมื่อเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด
  10. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
  11. กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงตามอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
  12. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต
  13. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการกองทุนรวม
  14. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการฯ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการฯ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมและจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-633-6060 หรือ www.tisco.co.th

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ