• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฝันของคุณเป็นจริงได้ กับเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือนจาก CIMB ดอกเบี้ยสูง 3.20% ต่อปี

  9 ม.ค. 58 2,074
  ฝันของคุณเป็นจริงได้ กับเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.20% ต่อปี
  ฝันของคุณเป็นจริงได้ เริ่มต้นที่การออม กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน ดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2558 นี้
  เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อคน และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  • กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือนตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777
  {1443279,ดูบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ