บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings

  ...  

ธนาคารกรุงไทย

วันที่ : 1 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 32,170 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings - ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่ม ระยะเวลาการฝาก 799 วัน รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 ท่านเท่านั้น 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย : แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (Payroll)
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป 
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 1 - 29 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 30 - 179 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 180 - 699 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 700 - 799 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (Payroll)
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 1 - 29 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 30 - 179 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 180 - 699 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 700 - 799 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมโบนัสสำหรับแต่ละช่วงการฝากแล้ว
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 (หมดระยะเวลารับเปิดบัญชีแล้ว)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : การถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ถอนตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร แต่จะทำการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินดังกล่าวในวันครบกำหนดระยะเวลาฝาก รวมกับดอกเบี้ยของเงินส่วนที่เหลือ
เงื่อนไขสำคัญ
 1. ธนาคารรับฝากเฉพาะผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เท่านั้น หรือ
 2. สำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (Payroll)
 3. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
 4. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนำฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
 5. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันจากยอดคงเหลือในบัญชี แต่จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 6. การปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ณ วันที่ปิดบัญชี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
 7. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือ พร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111  

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด