บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 6 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 6,846 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ.... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ที่ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท หรือ
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้รับดอกเบี้ย ดังนี้
 • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 
  - วงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมเงินต้นที่เกิดจากการจ่ายอัตราดอกเบี้ย) ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
  - วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
*หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
 1. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ มี 2 ช่วงเงินฝาก
  2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท
  2.2 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 4. หากมีการถอนเงินฝากทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชี โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75%
 5. หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
 6. กรณีฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
 7. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระ
 8. ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 9. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 - วันที่ 6 ส.ค. 63 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
 10. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด