บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 12 เดือน

  ...  

ธนาคารไทยเครดิต

วันที่ : 26 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 16,643 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 12 เดือน ... ธนาคารไทยเครดิต
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง...2 บัญชีใหม่! จาก ธ.ไทยเครดิต เป็นบัญชีสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ :  2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :  2.00% ต่อปี
ระยะเวลาการฝาก ยอดเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
 8 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 บาท 2.10
12 เดือน 2.15
*
ธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่ม รับฝากรวมฝากประจำทุกระยะเวลาสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท
การจ่ายดอกเบี้ย : สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
  • กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)  
  • หากเป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
เงื่อนไขสำคัญ
  1. ธนาคารเปิดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไปเท่านั้น

  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2 ล้านบาท และรับฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก สงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยนับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกระยะเวลาฝากที่มีอยู่ก่อนหน้า

  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 

  4. ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) 

  5. หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  6. สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 

  7. การถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวนไม่สามารถถอนบางส่วนได้

  8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-697-5454  

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด