บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน

  ...  

ธนาคารธนชาต

วันที่ : 26 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 17,477 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน - ธ.ธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือแบบรายเดือนได้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 10,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย :  
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 1 หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : สามารถเลือกแบบจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หรือจ่ายเมื่อครบกำหนดได้
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน

 • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.20% ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน

 • การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้างต้น
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ

 2. รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย

 3. ระยะเวลาฝาก 8 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

 4. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้

 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 6. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนอัตโนมัติ เริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันตามที่แจ้งไว้กับบัญชีเงินฝากดังกล่าว

 7. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด