บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำ Summer

  ...  

ธนาคารกรุงไทย

วันที่ : 18 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 16,334 คน

บัญชีเงินฝากประจำ Summer ... ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำ Summer เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้คุณคลายร้อนด้วยดอกเบี้ยสูงพิเศษ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากและเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.70% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
  • เงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขสำคัญ
  1. ธนาคารจะรับฝากจากลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
  2. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู้โอน (บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝาก และประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด