บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

  ...  

ไทยพาณิชย์

วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 3,235 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ... ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.50% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รายการใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดเวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนั้นๆ ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • ถ้าได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินจำนวนนั้น ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถ้าได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ตั้งแต่ 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินจำนวนนั้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  2. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  4. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากเดียวกัน

  5. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หนือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือภายหน้าก็ตาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด