บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

  ...  

ไทยพาณิชย์

วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 15,434 คน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ... ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :  
 • วงเงินต่ำกว่า 2,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
 • วงเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
 • วงเงินตั้งแต่ 100,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รายการใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดเวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนั้นๆ ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
 • ถ้าได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินจำนวนนั้น ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ถ้าได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ตั้งแต่ 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินจำนวนนั้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 2. รับฝากตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 (เดิมรับฝากตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)

 3. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

 4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดไว้ ) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก

 5. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยเวลาฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประตำพิเศษ 7 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิม และเลขบัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถิอว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท เงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน

 6. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หนือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือภายหน้าก็ตาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด