ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย

  ...  

สุขพร้อมเงินก้อนพร้อมใช้บ้านไม่ไปไหน

วันที่ : 5 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 6,282 คน

สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย สุขพร้อมเงินก้อนพร้อมใช้บ้านไม่ไปไหน
ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่าย ดอกเบี้ย MRR - 0.5% ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี โดยขอกู้ได้ทั้งเงินกู้ และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด หรือที่ดินเปล่า
ดอกเบี้ย
 • เงินกู้ MRR - 0.50% ต่อปี
 • กู้เบิกเงินเกินบัญชี MRR + 1.00% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
 • เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารฯ รับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารฯ
วงเงิน 
เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000,000 บาท
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภท รวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • รายได้ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงานกรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรืออายุงาน ณ สถานที่ทำงานปัจจุบันจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • อายุงานกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน) 
เอกสารการสมัคร 
 • แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
เอกสารการเงิน 
 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  - สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ / หรือ เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำหรับข้าราชการบำนาญ
  - บัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน
  - ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่นๆ กรุณาแนบเอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
  - เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
  - เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  - เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  - เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ
เอกสารหลักทรัพย์ 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 887
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด