• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กดเงินกับอิออน YOURCASH สะดวกทุกที่ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท

  4 มิ.ย. 64 352
  กดเงินกับอิออน YOURCASH สะดวกทุกที่ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท
  กดเงินสดกับอิออนยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท
  • ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • บัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ
  • สถานที่ : ตู้เอทีเอ็มอิออนและตู้เอทีเอ็มธนาคารที่ร่วมบริการทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ,บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และสินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ (บัตรสมาชิกฯ) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อใช้บริการเบิกถอนเงินสดหรือโอนวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด  หรือโอนวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ดังนี้
   - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
   - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
   - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะคำนวณการให้เครดิตเงินคืน จากยอดเบิกถอนเงินสด หรือ ยอดโอนวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
   - ยอดสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
   - ยอดสะสมจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้เอทีเอ็มอิออน, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต, ธ.ออมสิน, ธ.ไทยพาณิชย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, หรือการโอนวงเงินโดยคาร์ดทูคาร์ด
   หมายเหตุ : วงเงินในการโอนวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชและการเบิกถอนเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดหรือโอนวงเงินได้ ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ DTAC, AIS และ TrueMove H เท่านั้น โดยพิมพ์ JUN ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกฯ 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ลงทะเบียนผ่าน  www.aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE Application  (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้โปรดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่บริษัทฯร้องขอ
  • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรที่ทำการลงทะเบียน ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรสมาชิกและมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ บริษัทฯ จะให้เครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน หรือ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท หรือ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ บัตรดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ (บัตรสมาชิกฯ) เพียงใบเดียวเท่านั้น ตามประเภทบัตรสมาชิกที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามา
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  โดยสมาชิกต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ในรอบบัญชี 2 สิงหาคม 2564 ดังนี้
   - ยอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท  ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไป
   - ยอดสะสมตั้งแต่ 30,000 - 49,999  บาท ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 10,000 บาทขึ้นไป
   - ยอดสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป
  • ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ หากลูกค้าทำการชำระยอดปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2564  หรือในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขเครดิตเงินคืนข้อใดข้อหนึ่ง
  • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งการชำระเงินของผู้ถือบัตรในรอบบัญชีถัดไป
  • บริษัทฯ จะทำการให้เครดิตเงินคืนตามยอดเงินคงค้างที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินค้างชำระเพื่อรับเครดิตเงินคืนในยอดคงค้างถัดไป
  • กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th  กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์