• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อน iPhone 12 สบาย 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับบัตรกดเงิดสด Speedy Cash

  11 ม.ค. 64 1,767
  ผ่อน iPhone 12 สบาย 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับบัตรกดเงิดสด Speedy Cash
  สัมผัสประสบการณ์เหนือชั้นกับที่สุดของ บัตรกดเงิดสด Speedy Cash ให้คุณผ่อน iPhone 12 สบาย 0% นานสูงสุด 36 เดือน 
  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
  เงื่อนไข :
  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อชำระผ่านบัตร Speedy Cash ภายในร้าน iStudio, Ai_, .life
  รับสิทธิ์ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash โดยเมื่อมี
  • ยอดจ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน,
  • ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน,
  • ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน หรือ
  • ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
  2. สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานในร้าน iStudio, Ai_, .life ที่ให้บริการก่อนทำรายการ
  3. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไข ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  4. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระ ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้
  6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  7. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์