• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 0.10% ต่อเดือน

  6 ต.ค. 63 1,661
  สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 0.10% ต่อเดือน
  สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
  คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
  • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
  • ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
  เงื่อนไขสินเชื่อ
  • วงเงิน 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
  • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
  วิธีการรับเงินกู้
  • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน
  เอกสารใช้ในการขอกู้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
  • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
  คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)
  เงื่อนไขสินเชื่อ
  • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
  • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
  • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
  • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
  วิธีการขอสินเชื่อ
  • ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
  • ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
  • ธนาคารพิจารณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน
  เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้
  • สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์