• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

  1 ต.ค. 63 1,031
  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
  สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ต้องการรับสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UCHOOSE หรือติดต่อศูนย์บริการบัตร 02-345-6789 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีดังนี้
  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า")
  • ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในครั้งแรกเมื่อ 13 เม.ย. 63 - 31 ส.ค. 63
  • ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
  • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน
  • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
  • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่โมบายแอป UCHOOSE อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว, หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
  *บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  ทั้งนี้ในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์
  บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลูกค้าบัตรเครดิต...ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี พร้อมขยายการผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 96 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
  เงื่อนไขโครงการสำหรับ "ลูกค้าบัตรเครดิต"
  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
  • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี และลดภาระการชำระคืน ด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 96 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
  • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
  *ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
  *ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
  โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ "ลูกค้าบัตรเครดิต"
  • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
  • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิก ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
  • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
  • วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
  • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท คาร์ด และบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
   บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
  สินเชื่อส่วนบุคคล (1)...ที่มียอดคงค้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี พร้อมลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3%
  เงื่อนไขโครงการสำหรับ "ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (1)"
  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มียอดคงค้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท  มีดังนี้
  • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
  • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
  *ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
  *ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
  โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ "ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (1)"
  • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิก ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
  • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมยอดใช้จ่ายบัตรคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้สินเชื่อบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
  • วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
  • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
  สินเชื่อส่วนบุคคล (2) ที่มียอดคงค้างมากกว่า 30,000 บาท
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี พร้อมขยายการผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 96 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
  เงื่อนไขโครงการสำหรับ "ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (2)"
  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ระยะที่ 2 ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มียอดคงค้างมากกว่า 30,000 บาท  มีดังนี้
  • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 96 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
  • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน
  *ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
  *ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
  โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์มาตรการสำหรับ "ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (2)"
  • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิก ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
  • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมยอดใช้จ่ายคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้สินเชื่อบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
  • วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิมตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UCHOOSE
  • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2345-6789

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์