• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรฯ ปังๆ 9 วันเท่านั้น กดเงินหรือผ่อนสินค้า รับเครดิตเงินคืน 900 บาท ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ย. 63 นี้เท่านั้น

  31 ส.ค. 63 918
  โปรฯ ปังๆ 9 วันเท่านั้น กดเงินหรือผ่อนสินค้า รับเครดิตเงินคืน 900 บาท ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ย. 63 นี้เท่านั้น
  กดเงิน หรือ ผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
  • ระยะเวลา : 1 - 9 ก.ย. 63
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • สถานที่ : ตู้เอทีเอ็มอิออน, ตู้เอทีเอ็มธนาคารที่ร่วมบริการทั่วประเทศ, ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ  AEON Happy Pay
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ (บัตรสมาชิกฯ) ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช หรือใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ระหว่างวันที่  1-9 กันยายน 2563
  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิก ถอนเงินสด หรือโอนเงิน และ/หรือผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช สะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 900 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะคำนวณการให้เครดิตเงินคืน จากยอดการเบิก ถอนเงินสด หรือโอนเงิน และ/หรือผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่สะสมครบ ช่วงวันที่ 1-9 สิงหาคม 2563 เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
   - ยอดใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
   - ยอดเบิก ถอนเงินสด หรือโอนเงินจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้เอทีเอ็มอิออน, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย,ธ.ธนชาต, ธ.ออมสิน, ธ.ไทยพาณิชย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์ไทย และคาร์ดทูคาร์ด
   หมายเหตุ: วงเงินเบิกถอนเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี โดยวงเงินสำหรับเบิกถอนเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • การรับเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรสมาชิกและมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ บริษัทฯ จะให้เครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน หรือ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท หรือ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เพียงใบเดียวเท่านั้น ตามประเภทบัตรสมาชิกที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามา
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  โดยสมาชิกต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ในรอบบัญชี 2 พฤศจิกายน  2563 ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป  ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ หากลูกค้าทำการชำระยอดปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 หรือในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขเครดิตเงินคืนข้อใดข้อหนึ่ง
  • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อของผู้ถือบัตรในรอบบัญชีถัดไป
  • บริษัทฯ จะทำการให้เครดิตเงินคืนตามยอดเงินคงค้างที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินค้างชำระเพื่อรับเครดิตเงินคืนในยอดคงค้างถัดไป
  • กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่ 1 - 30 มค. 64
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์  dtac, AIS  และ TrueMove H เท่านั้น โดยพิมพ์ YSE ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกฯ 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และ  ได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE Application  (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • เครดิตเงินคืนของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
   (4)  หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์