• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด Speedy Cash ให้ผ่อนแอร์แบบเย็นกาย สบายใจ 0% นานสูงสุด 24 เดือน จากไทยพาณิชย์

  14 เม.ย. 63 740
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash ให้ผ่อนแอร์แบบเย็นกาย สบายใจ 0% นานสูงสุด 24 เดือน จากไทยพาณิชย์
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash มอบสิทธิพิเศษใช้บัตรผ่อนแอร์ 0% นานสูงสุด 24 เดือน แบบเย็นกาย สบายใจ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. - 13 พ.ค. 63
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อชำระค่าสินค้าที่ร่วมรายการที่ร้าน Tesco Lotus ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 รับสิทธิ
   ผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการที่มียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash โดยมี
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน,
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน, หรือ
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
   รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส 
   - เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 10,000 - 14,999 บาท รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท,
   - ยอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 15,000 - 19,999 บาท รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท,
   - ยอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 20,000 - 24,999 บาท รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 400 บาท, หรือ
   - ยอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท
   โดยจำกัดการรับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย กรณีที่ยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การคิดยอดใช้จ่ายจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม ระยะเวลาส่งเสริม
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่เข้าร่วมรายการจากเจ้าหน้าที่ร้าน Tesco Lotus ก่อนทำรายการ
  • บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์