• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ทีเอ็มบี และธนชาต ช่วย "ตั้งหลัก" ฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้ธุรกิจไปต่อ เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

  20 มี.ค. 63 572
  ทีเอ็มบี และธนชาต ช่วย "ตั้งหลัก" ฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้ธุรกิจไปต่อ เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น
  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  • ต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่สถานที่ทำงาน หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, ชลบุรี, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่ และ พังงา (หากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานติดตามหนี้รายย่อย)
  • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า, ยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น
  • เอกสารประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือ บัตรประจำตัวไกด์ หรือ หนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา, หรืออื่นๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ
  • ระยะเวลาโครงการ : 18 ก.พ. - 31 ก.ค. 63
  • ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ
   - ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558
   - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ Thanachart Call Center โทร. 1770
  มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน
  • มาตราการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan)
  • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)
  มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน
  • มาตราการความช่วยเหลือ สำหรับลูกค้า Cash2Go
  • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วน
  มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าบัตรกดเงินสด
  • มาตราการความช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด Ready Cash
  • ยกเว้นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  เงื่อนไข
  • การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้
  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  • ต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่สถานที่ทำงาน หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, ชลบุรี, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่ และ พังงา (หากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานติดตามหนี้รายย่อย)
  • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า, ยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น
  • เอกสารประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือ บัตรประจำตัวไกด์ หรือ หนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา, หรืออื่นๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ
  • ระยะเวลาโครงการ : 18 ก.พ. - 31 ก.ค. 63
  • ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ
   - ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558
   - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ Thanachart Call Center โทร. 1770
  มาตราความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน
  • มาตราการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต ( Thanachart Home Loan)
  • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านมือสอง(resell house), สินเชื่อปลูกบ้าน (self built), สินเชื่อบ้านแลกเงิน(Cash Your Home), สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)
  มาตราความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ 
  ธนชาต DRIVE ห่วงใยลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ออกมาตรการช่วยเหลือให้ "ตั้งหลัก" ฝ่าวิกฤตและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
  สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE
  • ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด
  • ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน
  เงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
  • สำหรับลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
  • กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม
  • การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน
  • กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
  • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด
  • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
  พิเศษ! สมัครสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงิน หรือรถแลกเงิน Top Up วันนี้ ชำระงวดแรกได้ไม่เกิน 60 วัน จากวันทำสัญญา เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  เงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), สงครามการค้า, ภัยแล้ง หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
  • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
  มาตราความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุดคล
  • มาตราการความช่วยเหลือ สำหรับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ Welfare / Pilot Loan/ Scholar Loan/ Smart benefit/ บำเหน็จค้ำประกัน
  • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  มาตราความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด
  • มาตราการความช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด Flash Plus
  • ลดยอดชำระขั้นต่ำ (ไม่รวม Sabai Cash / IPP) จาก 3% หรือ 500 บาท เหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์