• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรแกรม สุดคุ้ม 1 สินเชื่อบุคคลซิตี้ ดอกเบี้ยพิเศษลดสูงสุด 3% เมื่อได้รับอนุมัติ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63

  5 มี.ค. 63 752
  โปรแกรม สุดคุ้ม 1 สินเชื่อบุคคลซิตี้ ดอกเบี้ยพิเศษลดสูงสุด 3% เมื่อได้รับอนุมัติ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63
  โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษ ลดสูงสุด 3%
  สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และเข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 เท่านั้น
  เงื่อนไข
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้อัตราพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น และลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท โดยต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป หรือ ลูกค้าต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต ที่ยังคงสถานะปกติ และยังไม่หมดอายุ
  • จะต้องรับสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ)
  • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
  • ลูกค้าสามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด เมื่อชำระค่างวดมาครบ 24 งวดแล้ว ทั้งนี้ การคิดค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด จะคิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ระหว่างอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ลูกค้าได้รับ กับอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์