• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ แบบเพื่อนแนะนำเพื่อน ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก รับเลย! เครดิตเงินคืน 200,000 บาท

  27 พ.ย. 62 881
  สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ แบบเพื่อนแนะนำเพื่อน ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก รับเลย! เครดิตเงินคืน 200,000 บาท
  โปรโมชั่น เพื่อนแนะนำเพื่อน สินเชื่อบุคคลซิตี้
  เงื่อนไขโปรแกรม
  • ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของสินเชื่อบุคคลซิตี้ จึงจะสามารถแนะนำเพื่อนได้
  • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อน ทั้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่ได้รับการแนะนำก่อน
  • ผู้แนะนำจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อและนามสกุลของตนกับผู้ได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของผู้แนะนำ
  • เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลซิตี้จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับการแนะนำ และผู้ได้รับการแนะนำจะต้องยื่นใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารการสมัคร
  • กรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่านได้แนะนำเพื่อนซํ้ากัน ผู้แนะนำท่านแรก จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลซิตี้ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบของซิตี้
  • ผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำเป็นเครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท ต่อเพื่อนที่ได้รับอนุมัติ 1 ท่าน จำกัดสิทธิ์จากเพื่อนที่ได้รับอนุมัติรวมกันไม่เกิน 10 ท่าน ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน
  • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากเดือนที่ผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติสินเชื่อ
  • ผู้ได้รับการแนะนำที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มียอดค้างชำระเกิน 30 วัน ภายใน 12 เดือน และคงบัญชีไว้อย่างน้อย 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจากรายการนี้ หรือสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ผลตอบแทนของโปรแกรม
  • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้แนะนำ โดยผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจะต้องถูกรวมเป็นฐานเงินได้เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้แนะนำ
  • ผู้แนะนำตกลงปฎิบัติตามกติกาและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ทุกประการ ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลตอบแทนและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  เงื่อนไขบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย
  • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  • ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นเมื่อยื่นใบสมัครสินเชื่อฯ พร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตนเองที่สาขาซิตี้ ในวันและเวลาทำการ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) และโปรดตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ www.citi.co.th/personalloan หรือ โทร. 0-2232-4224
  • ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 7-50 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดให้บริการ
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์