• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บี-ควิก ช้อป ชิม เช็ค พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรสมาชิกอิออน ทุกประเภท

  24 ก.ย. 62 1,304
  บี-ควิก ช้อป ชิม เช็ค พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรสมาชิกอิออน ทุกประเภท
  บี-ควิก ช้อป ชิม เช็ค
  ระยะเวลา : 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 62
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน บี-ควิก วีซ่า และบัตรสมาชิกอิออน ทุกประเภท
  ต่อที่ 1 : รับทันที ณ ศูนย์บริการ บีควิก ทั่วประเทศ
  1. แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับโปรแกรมแบ่งชำระอิออน แฮปปี้แพลน และแฮปปี้เพย์
  2. รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7%
  ต่อที่ 2 : รับเพิ่ม เฉพาะบัตรเครดิตอิออน บี-ควิก วีซ่า เท่านั้น
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมทุก 5,000 บาท จากร้านค้าในหมวดที่ร่วมรายการทั่วประเทศ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 5,000 บาท จากร้านค้าในหมวดห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร และศูนย์บริการรถยนต์ที่ร่วมรายการ และต้องเป็นยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท สูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออน บี-ควิก วีซ่า ("บี-ควิก วีซ่า") และ ผู้ถือบัตรสมาชิกทุกประเภท อาทิ บัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ("บัตรสมาชิก") เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
  • บริษัทฯ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากหมายเลขบัตรหลักและหมายเลขบัตรเสริมรวมกัน แล้วจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าเฉพาะที่หมายเลขบัตรหลักเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นทุกกรณี
  • อัตราดอกเบี้ย 0% เฉพาะรายการแบ่งชำระผ่านโปรแกรม อิออน แฮปปี้ แพลน และแฮปปี้ เพย์ สำหรับบัตร บี-ควิก วีซ่า และบัตรสมาชิก เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ที่ศูนย์บริการ บี-ควิก ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาอนุมัติรายการแบ่งจ่ายอิออน แฮปปี้แพลน เฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ และยอดชำระต่อเดือนต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ซึ่งต้องอยู่ภายใต้วงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต (credit limit) เท่านั้น ไม่นับรวมวงเงินด้านสินเชื่อเพื่อการผ่อนสินค้าหรือเงินกู้ทุกประเภท
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดทันที 5% เฉพาะยอดชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตร บี-ควิก วีซ่า
  • รับเครดิตเงินคืน 2% เฉพาะยอดแบ่งชำระผ่านโปรแกรมแบ่งชำระอิออน แฮปปี้แพลน และแฮปปี้เพย์ ผ่านบัตร บี-ควิก วีซ่า และ บัตรสมาชิก เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร บี-ควิก ครบทุก 5,000 บาทขึ้นไป ที่ร้านค้า 3 หมวดที่ร่วมรายการ อาทิ หมวดห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต (ภายใต้ MCC Code 5310, 5311, 5411, 5499), หมวดร้านอาหาร (ภายใต้ MCC Code 5812, 5813), หมวดศูนย์บริการรถยนต์ (ภายใต้ MCC Code 5532, 5533) ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนจะต้องมียอดไม่น้อยกว่า 1,500 บาท ต่อเซลส์สลิป และไม่รวมยอดที่ทำรายการประเภทแบ่งชำระด้วยโปรแกรมอิออน แฮปปี้ แพลน ที่ศูนย์บริการบี-ควิก
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • รายการยอดใช้จ่ายที่ไม่ถูกนับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ อาทิ การเบิก-ถอนเงินสดล่วงหน้า, โปรแกรมแบ่งชำระทุกประเภท, สินเชื่อประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการที่ถูกยกเลิก (Void) และยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการคืนสินค้าภายหลัง
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืนหรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบผ่อนชำระของเดือนถัดไป
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรสมาชิก และ/หรือ บัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรสมาชิก และ/หรือ บัตรเครดิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ์อื่นหรือบริการอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์