• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี สร้างโอกาส "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ด้วยสินเชื่อวิมานเมฆ

  6 ก.พ. 63 1,150
  ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี สร้างโอกาส "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ด้วยสินเชื่อวิมานเมฆ
  ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562
  อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
  (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินสำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  หมายเหตุ : นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
  วงเงิน
  • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท
  ระยะเวลาผ่อน
  • ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ปี อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 - ปีที่ 3 
  เดือนที่ 1 - 6 = 0.66% ต่อปี
  เดือนที่ 7 - 20 = 2.66% ต่อปี
  เดือนที่ 21 - 36 = 3.66% ต่อปี
  ปีที่ 4 = MRR-2.00% ต่อปี
  ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
  • กรณีรายย่อยทั่วไป
  = MRR-0.75% ต่อปี 
  • กรณีรายย่อยสวัสดิการ
  = MRR-1.00% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
  คุณสมบัติ
  • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
  เอกสารส่วนบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • รูปถ่ายกิจการ
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
  • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์