• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เลือกเป็นเจ้าของบ้านด้วย ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 2.99% ด้วยสินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  7 ส.ค. 62 2,349
  เลือกเป็นเจ้าของบ้านด้วย ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 2.99% ด้วยสินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 2.99% ต่อปี ยกเว้น!! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ/เจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1 (พนักงานประจำ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 80%)

  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปีเท่านั้น (MRR=7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62)
  ทางเลือกที่ 2 (พนักงานประจำ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน ไม่เกิน 85% เจ้าของกิจการ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 70%)
  ทางเลือกที่ 3
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ทางเลือกที่ 2
  ทางเลือกที่ 3

  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น (MRR=7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  สำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาท
  • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมได้)
  • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือสูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาท
  • สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดแล้วต้อง 30,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 1% หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์