• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 ดอกเบี้ย 0% ปีแรก จาก ธอส.

  30 ก.ค. 62 940
  โครงการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 ดอกเบี้ย 0% ปีแรก จาก ธอส.
  กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วเนื่องจากมีวงเงินจำกัด
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
  หมายเหตุ
  • การขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) - (9) จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว
  • การขอกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยไม่ให้กู้พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้ที่มีการแบ่งจ่ายงวดก่อสร้าง
  • อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  วงเงิน
  • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรือ อาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภทและไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า
  ระยะเวลาผ่อน
  • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ระยะเวลา ดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 0% ต่อปี
  ปีที่ 2 MRR - 2.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 MRR - 1.75% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา MRR - 1.25% ต่อปี
  ยกเว้น กรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ MRR
  หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR=6.75% ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน
  คุณสมบัติ
  • เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
  เอกสารส่วนบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  • อื่นๆ (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  • หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
  เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
  • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
  • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
  • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  • แบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  • อื่นๆ (ถ้ามี)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์