• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แฮปปี้วัยเกษียณ กับบันไดสำคัญ สำหรับเปลี่ยนบ้านเพื่อชีวิตพร้อมสุข จาก ธอส.

  24 พ.ค. 62 751
  แฮปปี้วัยเกษียณ กับบันไดสำคัญ สำหรับเปลี่ยนบ้านเพื่อชีวิตพร้อมสุข จาก ธอส.
  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน
  หมายเหตุ : กำหนดพื้นที่นำร่องหลักประกันต้องตั้งอยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
  วงเงินให้กู้สูงสุด
  • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
  ระยะเวลาการกู้
  • อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  • คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 6.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
  ค่าธรรมเนียม
  ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
  2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน
  ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
  1. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
  2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
  3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยครึ่งหนึ่ง (50%)
  คุณสมบัติ
  • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง
  • ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
  เอกสาร
  • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  • อื่นๆ (ถ้ามี)
  เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
  • ทะเบียนบ้านหลักประกันที่มีชื่อผู้กู้หลักเป็น "เจ้าบ้าน" หรือ "ผู้อาศัย"
  • อื่นๆ (ถ้ามี)
  หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์