• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บริการใหม่กับอิออนยัวร์แคช กดง่ายใช้ QR-Code ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

  23 พ.ย. 61 14,625
  บริการใหม่กับอิออนยัวร์แคช กดง่ายใช้ QR-Code ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย
  บริการใหม่กับอิออนยัวร์แคช
  ระยะเวลา : 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 (90 วัน)
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สถานที่ : ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ("บัตรสมาชิกฯ") ที่ใช้บริการกดเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • รายละเอียดของรางวัล เบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย K-ATM ร่วมลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ ดังนี้
   ลุ้นต่อที่ 1 รางวัลสร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 19,470 บาท จำนวน 27 รางวัล รวมมูลค่า 525,690 บาท
   1) เมื่อเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code รับ 3 สิทธิ์
   2) เมื่อเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย บัตรสมาชิกฯ รับ 1 สิทธิ์
   ลุ้นต่อที่ 2
   1) รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   2) รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 19,470 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 389,400บาท
   เมื่อกดเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code รับ 1 สิทธิ์ รางวัลรวมทั้งสิ้น 48 รางวัล รวมมูลค่า 1,015,090 บาท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
  • บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aeon.co.th
  • มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดแต่ละรางวัล เพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้
  • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระที่ดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบของสมนาคุณในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและ/หรือของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  เบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code
  • คือ บริการเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรสมาชิกฯ ในการทำรายการ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิกฯ วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เท่านั้น โดยเป็นการเบิกถอนเงินสดจากวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งต้องทำรายการผ่าน AEON THAI MOBILE Application ก่อน จากนั้นสแกน QR Code เพื่อเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้บริการผ่าน ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย อัตราค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด 13 บาท / รายการ
  • สามารถเบิกถอนเงินสด 3 รายการต่อวัน รายการละไม่เกิน 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทต่อวัน ด้วยบริการ "กดเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code" บน AEON THAI MOBILE Application โดยหลังจากทำรายการสำเร็จ รายการจะมีอายุการใช้งาน 60 นาทีนับจากทำรายการสำเร็จ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์