• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร จาก ธ.ก.ส.

  19 ก.ค. 61 1,982
  โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร จาก ธ.ก.ส.
  วัตถุประสงค์การกู้เงิน
  • สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) ในการสร้างยุ้งฉางใหม่ให้เป็นของตนเองหรือปรับปรุงยุ้งฉางเดิมของตนเองไว้เก็บข้าวเปลือก เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกไว้ไม่ให้เกินความต้องการของตลาด ทำให้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น
  ขั้นตอนการขอกู้เงิน
  • เกษตรกรติดต่อขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
  • ธ.ก.ส. พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้
  • เกษตรกรก่อสร้างยุ้งฉางใหม่ หรือปรับปรุงยุ้งฉางเดิม
  • การก่อสร้างยุ้งฉางต้องสร้างในที่ดินของตนเอง หากไม่ใช่ที่ดินของตนเอง ต้องมีเอกสารสิทธิ์จากราชการ ยินยอมให้ทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และจดทะเบียนสิทธิ์เหนือพื้นดินนั้นด้วย
  • จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าเป็นรายงวด ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง/ปรับปรุงยุ้งฉาง
  ทั้งนี้ ผู้กู้เงินตามโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ
  วงเงินกู้ขั้นสูง
  • เกษตรกรไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยให้ก่อสร้างยุ้งฉางความจุไม่เกิน 20 ตัน
  • สถาบันเกษตรกรไม่เกินแห่งละ 3,000,000 บาท โดยให้ก่อสร้างยุ้งฉางความจุไม่เกิน 500 ตัน
  อัตราดอกเบี้ย
  ผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย
  1-5 ปีแรก ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
  เกษตรกร หรือบุคคล 1 MRR
  สถาบันเกษตรกร 1 MRR
  (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี และ MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี)
  ปีที่ 1-5 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี
  ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้
  • กำหนดชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด ไม่เกิน 10 ปี
  ระยะเวลาให้เงินกู้
  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2555-0555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์