• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปเข้า GOAL! ผ่อนสบายสบาย รับคืนสุดคุ้มที่ เพาเวอร์บาย สิทธิพิเศษจากบัตร Speedy Cash และบัตร UP2ME Speedy Cash

  18 ก.ค. 61 1,906
  ช้อปเข้า GOAL! ผ่อนสบายสบาย รับคืนสุดคุ้มที่ เพาเวอร์บาย สิทธิพิเศษจากบัตร Speedy Cash
  SPEEDY CASH
  ช้อปเข้า GOAL! ผ่อนสบายสบาย รับคืนสุดคุ้มที่ เพาเวอร์บาย
  รับสิทธิ์ผ่อนชำระที่ Power Buy 0% นาน 18 เดือน เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท
  *สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตร UP2ME Speedy Cash เมื่อผ่อนชำระค่าสินค้าที่ Power Buy ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 18 เดือนและเมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
  ยอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 30,000-49,999.- 50,000-89,999.- ตั้งแต่ 90,000.-
  รับเครดิตเงินคืน 400.- 1,200.- 2,500.-
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 77777721 XXXXXXXX ("ผู้ถือบัตร") เมื่อผ่อนชำระค่าสินค้าที่ Power Buy ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 18 เดือน และเมื่อมียอดผ่านชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
  • เมื่อมียอดผ่อนชำระ 30,000-49,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท ยอดผ่อนชำระ 50,000-89,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท ยอดผ่อนชำระ 90,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท โดยเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ยอดใช้จ่ายที่เป็นเศษสตางค์จะปัดทิ้งไม่นำมาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืน
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรที่ธนาคารจะส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ
  • ให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด / อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สินค้าและบริการเป็นของ Power Buy หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์