• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดีต่อใจ ลุ้นได้รถ เมื่อกดเงินสดกับอิออนยัวร์แคช ที่ตู้ ATM ธ.ออมสิน

  21 มิ.ย. 61 2,780
  ดีต่อใจ ลุ้นได้รถ เมื่อกดเงินสดกับอิออนยัวร์แคช ที่ตู้ ATM ธ.ออมสิน
  ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
  สถานที่ : ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ All New Honda Super Cub 2018 มูลค่า 47,100 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดอิออนยัวร์แคชผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน ทุก 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS)
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคช ณ ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ เท่านั้น
  • เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดอิออนยัวร์แคชผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน ทุก 1,000 บาท ต่อ เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ All New Honda Super Cub 2018 จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 47,100 บาท รวมมูลค่า 282,600 บาท ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนเมษายน 2561)
  • บริษัทฯ จะจับรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 กันยายน 2561 ผ่านทางสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ , AEON Member News และ ทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
  • บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ จะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินการจับรางวัล โดยให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมาชิกอิออน แรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์